La Fundació Sant Hospital té un centre sociosanitari destinat a l’atenció de problemes de salut que requereixen ésser tractats amb l’ingrés del pacient durant un període de temps mig o llarg. Aquests problemes de salut poden acompanyar-se d’alguna dificultat de tipus social (el pacient viu sol, no té ningú al domicili que el pugui ajudar, viu en un habitatge que no està adaptat a les seves necessitats, etc) que influeix negativament en la recuperació de l’autonomia personal per a dur a terme les activitats de la vida diària.

El centre sociosanitari té un servei d’hospitalització amb dues unitats:

 Unitat de mitja estada polivalent, s’hi atenen indistintament pacients convalescents o pacients tributaris de cures pal·liatives.

Convalescència: és una subunitat d’hospitalització que té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades, total o parcialment, per diferents patologies. S’hi atenen persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

Cures pal·liatives: és una subunitat d’hospitalització que té com a objectiu oferir tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb càncer avançat o amb altres malalties inguaribles en fase terminal. El control de símptomes i el suport emocional al malalt i a la seva família són els objectius de la unitat.

 Unitat de llarga estada: és la unitat d’hospitalització que té com a funció el tractament rehabilitador, les cures de manteniment i la prevenció de complicacions i com a suport a les persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució, que els han generat incapacitats funcionals. En aquesta unitat també s’atenen persones amb demència avançada o trastorns cognitius greus.