La missió del nostre hospital és proporcionar als ciutadans que atenem un servei d’atenció sanitària i social de qualitat i sostenible. D’acord amb aquesta formulació, la nostra política de qualitat es basa fonamentalment en dos eixos:

En primer lloc en la millora dels processos assistencials, gràcies a la continuïtat de les nostres actuacions que comporta, per una banda, organitzar el treball en equips interdisciplinars i cooperar amb els diferents nivells assistencials i, per altra banda, conèixer més i millor les necessitats i les expectatives dels nostres usuaris.  Aquest eix coincideix amb la missió de la FSH.

En segon lloc redissenyar el nostre model assistencial, de manera que ens permeti assolir els objectius i els compromisos que tenim, com a empresa sanitària i social d’ús públic, amb la nostra comunitat i que no són altres que millorar el seu benestar, amb els recursos públics adequats al nivell assistencial que escau en el nostre àmbit geogràfic.  Aquest eix dóna compliment a la visió de la FSH.