Us atendrem de manera personalitzada en horari de matí, de dilluns a divendres, al servei d’Admissions.  

Les gestions del servei s’orienten principalment a garantir els drets i els deures dels ciutadans:

Difondre la carta de drets i deures

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat la nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària, adaptada als aspectes que permeten avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat assistencial.

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/drets-i-deures-de-la-ciutadania/

Detectar incidències en el compliment del codi

La FSH té aprovat un codi que ens obliga a tots els treballadors a tenir un comportament ètic en qualsevol de les nostres actuacions.  El servei d’Informació i Atenció al Ciutadà vetllarà per detectar qualsevol actitud que s’allunyin del seu obligat compliment i farà transparents les mesures de millora o correctives aplicades.  

El Grup d’Ètica Assistencial està a disposició de qualsevol usuari de l’Hospital que li vulgui fer arribar incidències detectades, dubtes o sol·licitud d’aclariments.  El servei d’Informació i Atenció al Ciutadà tramitarà la consulta.

Gestió del dret a la segona opinió

El CatSalut té regulat l’exercici del dret de l’usuari a una segona opinió mèdica (Decret 125/2007, de 5 de juny), el servei d’Informació i Atenció al Ciutadà és qui ho gestiona.  

S’entén per segona opinió l’informe facultatiu que té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d’especial gravetat.  Per tant, és important aclarir que el que s’envia és la documentació clínica i no pas el pacient.  Quan és el pacient qui va a la consulta d’un segon facultatiu, no és una segona opinió sinó una derivació del pacient.

L’exercici del dret de segona opinió està limitat als supòsits següents:

     - Malaltia degenerativa progressiva del SNC o malaltia neoplàsica maligna

     - Intervenció quirúrgica que suposi cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia,              cardiocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia oftalmològica.

     - Prescripció de la necessitat d’un transplantament.

     - Diagnòstic de malaltia rara.

Exercici dels drets ARSO-POL

Teniu dret a exercir els drets ARSO-POL sobre les vostres dades tractades a la FSH: dret d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat, oblit i limitació de les dades personals.

Per a exercir aquests drets, us heu de dirigir al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà i allí, a banda d’informar-vos sobre el cas concret, us aclariran els dubtes que hi puguin estar relacionats i us lliuraran un imprès dirigit al gerent de la FSH on podeu exposar la vostra sol·licitud.  

Exercici del dret d'accés                                                  

Exercici del dret d'oposició

Exercici del dret de rectificació                                        

Exercici del dret de portabilitat

Exercici del dret de supressió                                         

Exercici del dret de limitació

Exercici del dret d’accés ala història clínica

La legislació que regula aquest dret és la Llei 16/2010 del 3 de juny, modificació de la Llei 21/2000 del 29 de desembre, en vigor des de l’11 de juny de 2010, de la Generalitat de Catalunya. 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/28/pdfs/BOE-A-2010-10215.pdf 

El pacient té dret a accedir a la documentació de la història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren.  Correspon als centres sanitaris regular el procediment per garantir l’accés a la història clínica. El dret d’accés del pacient a la història clínica es pot exercir també per representació, sempre que s’acrediti degudament.

El dret d’accés del pacient no pot perjudicar el dret de tercers a la confidencialitat de les dades d’aquests que puguin figurar en l’esmentada documentació, ni el dret dels professionals que hi han intervingut, que poden invocar el dret de reserva de llurs observacions, apreciacions o anotacions subjectives.   

Qui pot demanar i recollir documentació clínica

     - El mateix titular de la documentació o el seu representant legal identificant amb el DNI o passaport. En els casos de menors d’edat o persones incapacitades legalment, els pares o tutors legals que ho acreditin.

     - Persones autoritzades pel pacient, identificats amb una autorització escrita, el DNI i el del pacient.

     - En cas d'històries de persones difuntes, només s’entregarà la documentació als familiars de línia directa (pares, fills, cònjuge o parella de fet), identificats amb el llibre de família i DNI, o als seus hereus legals que així ho acreditin amb el testament. Si el pacient ha mort fora de l’Hospital caldrà presentar el certificat de defunció.

Com es demana la documentació

     - El pacient o el seu representant acreditat, ha de formalitzar la sol·licitud de documentació de la història clínica en què constaran totes les seves dades, quina documentació vol i el motiu pel qual la demana.

     - Les sol·licituds es poden entregar a Admissions, al taulell de recepció de la planta principal de l’Hospital, de 8:30 a 21:00 hores.

     - El pacient o el seu representant acreditat pot passar a recollir la documentació demanada en un termini mínim de 72 hores per alguna còpia d’un informe o prova ja fets, o en un termini de 10 a 30 dies per a còpies de documents més nombrosos o de períodes molt diferents (caldrà buscar-los en programes informàtics diferents i això requereix molt temps de cerca) o còpia de tota la història clínica.

     - Si demaneu un informe mèdic actualitzat, heu de demanar a Admissions que us programin una cita a l’agenda del metge/metgessa que l’haurà d’elaborar, i aclarir si caldrà o no la vostra presència el dia de la cita (segons el temps que hagi transcorregut des de la darrera visita pot ser necessari que el metge us torni a fer un reconeixement per poder garantir la vigència de la informació que reculli l’informe).

     - En el cas que se us lliuri documentació original, en lloc d’una còpia, l’Hospital demana que, un cop s’hagi fet l’ús que justifica la seva sol·licitud, ens la retorneu perquè podem tenir la vostra història completa.

     - En cas de demanar imatges, us lliurarem la còpia en format CD.

Per recollir la documentació heu de presentar un document identificatiu que garanteixi que sou titulars de la mateixa i, per tant, esteu autoritzat a rebre-la. Si ho desitgeu, podeu enviar a una altra persona per recollir-la en nom vostre, sempre que aquesta porti una autorització signada, el vostre DNI original i el DNI de la persona autoritzada.

Voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades es fonamenta en el respecte i la promoció de l’autonomia de la persona i té com a finalitat donar un seguit d’indicacions al personal assistencial sobre com voldriem ser atesos, respectant els nostres valors, en situacions de malaltia quan no poguem expressar-nos per nosaltres mateixos. El servei d’Informació i Atenció al Ciutadà explicarà i aclarirà els dubtes que sobre aquesta qüestió puguin presentar els usuaris que se li adrecin. També els explicarà com fer el Document de Voluntats Anticipades DVA i com tramitar-ne el registre oficial.

 

Enquestes de satisfacció