º

Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)

És un equip sanitari de valoració i suport a domicili que col·labora amb l’Atenció Primària en l’assistència domiciliària d’aquells casos complexos que es beneficien de la interdisciplinarietat i l’especialització. Tenen també un paper important en la coordinació de recursos entre nivells assistencials que, sovint, requereixen els pacients complexos.