L’any 2005, el Departament de Salut va identificar la seguretat dels pacients com a línia estratègica de la seva política i va crear l’Aliança per la Seguretat dels Pacients de Catalunya, a la qual la FSH es va adherir.  Més tard, l’any 2009 es va crear el Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients, amb la finalitat de desenvolupar estratègies orientades a aquesta finalitat, així com dissenyar i implantar progressivament el quadre de comandament que ha de permetre conèixer de forma objectiva i fidel els resultats de cada centre i servir com a eina de millora continua.


https://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/inici

Aquest aspecte de l’assistència és avui dia un indicador de qualitat indispensable i per a la seva implantació, a la Fundació Sant Hospital existeix la Comissió de Seguretat del Pacient, que té la funció principal d’impulsar entre tots els professionals de l’Hospital bones pràctiques associades a la cultura de la seguretat clínica.  És fonamental que qualsevol professional que detecti una incidència o un esdeveniment advers amb algun pacient ho notifiqui, seguint els procediments aprovats. Aquesta notificació mai representa un risc punitiu sinó que té l’única finalitat d’esbrinar el motiu pel què s’ha produït el succés i analitzar com es pot evitar o minimitzar el risc de que torni a succeir. 

 

Actualment, hi ha diversos projectes endegats en seguretat dels pacients, entre els quals la FSH participa en:

         - Prevenir les infeccions

         - Prevenir errors en la identificació dels pacients

         - Prevenir errors en la medicació

         - Prevenir errors en els procediments quirúrgics

         - Prevenir les úlceres per pressió

         - Prevenir les caigudes

Anualment, la FSH revisa els procediments que permeten la implantació d’aquests objectius de seguretat clínica i fa el seguiment del seu resultat, amb la notificació semestral del Qüestionari per a la recollida d’indicadors del Quadre de comandament de Seguretat dels Pacients a l’atenció especialitzada.

Finalment, la FSH contempla formació específica relacionada amb aquesta línia d’interès del Departament de Salut en el seu Pla anual de formació continuada.