Informació general

Informació general per a compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Raó social: Fundació Sant Hospital
Adreça: Passeig Joan Brudieu, 8 -­ 25700 de La Seu d’Urgell
CIF: Q-2500012F

Objecte de l'avís legal, condicions generals i la seva acceptació

El responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web amb relació a quines són les condicions d'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, i es compromet a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

El responsable del lloc web es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris, i s’entén com a suficient amb la publicació al lloc web del responsable del lloc web.

Tercer de confiança i codi de conducta

El responsable del lloc web està adherit al codi de conducta Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El responsable del lloc web s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el responsable del lloc web no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, el responsable del lloc web manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, i procedirà a la retirada immediata del redireccionament a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del responsable del lloc web. Tanmateix, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el responsable del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col∙laborarà de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es demana que ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Continguts

Aquest lloc web té com a finalitat facilitar el coneixement de les activitats i serveis que realitza la Fundació Sant Hospital. La Fundació Sant Hospital es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web.

La informació continguda en aquest web és de caràcter divulgatiu i en cap cas no pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquest web té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic. Fundació Sant Hospital, per tant, no assumirà cap responsabilitat sobre l'ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

Enllaços

El responsable del lloc web posa enllaços a disposició dels usuaris per facilitar la recerca i l'accés a la informació, serveis i altres continguts rellevants disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals el responsable del lloc web no exerceix cap tipus de control.

El responsable del lloc web no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o els continguts dels altres llocs web als quals pugui accedir mitjançant els hiperenllaços existents en aquell. Tanmateix, assumeix exclusivament l'haver de suprimir del lloc web, amb la major brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar dany a l'usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel∙lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de Fundació Sant Hospital quant al fet que és responsable del lloc web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la Fundació Sant Hospital serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel∙lectual i industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte a aquests. En tot cas, el responsable del lloc web compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests.

El responsable del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel∙lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat del responsable del lloc web sobre aquests, com tampoc no implica suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.

L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar-hi instal∙lats.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel∙lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer‐ho a través del següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i els competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús seran els Jutjats i Tribunals de La Seu d’Urgell (Lleida).

Política de protecció de dades de caràcter personal

La Fundació Sant Hospital informa els usuaris de la web de la Fundació Sant Hospital que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a aquesta finalitat els mitjans tècnics i organitzatius necessaris per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, en atenció a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a què estan exposades.

En concret, la Fundació Sant Hospital informa els usuaris de la web de la Fundació Sant Hospital que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir­‐se per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Seran cancel∙lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a l'esmentada finalitat, o quan ho sol∙liciti el titular en l'exercici del seu dret de cancel∙lació.
Quan s'obtinguin dades personals a través de www.fsh.cat, s'informarà prèviament l'usuari, de forma clara i inequívoca, dels extrems següents:

∙ Existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, finalitat de la recollida i destinataris de la informació. ·
∙ Inscripció del fitxer en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.
∙ Caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que siguin plantejades, així com de les conseqüències de l'obtenció de les dades o la negativa a subministrar­‐les.
∙ Possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i oposició.
∙ Identitat i adreça del responsable del tractament de les dades.

L'usuari serà l'únic responsable d'omplir els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Qualsevol cessió a tercers de les dades personals dels usuaris d'aquesta web, serà degudament comunicada als afectats especificant la identitat dels cessionaris i a la finalitat amb què es tractaran les dades que se cedeixen.

El responsable del lloc web manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme a la LOPD i el seu Reglament de Desenvolupament, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar­‐lo que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Per aconseguir aquests objectius, l'usuari accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés. El responsable del lloc web es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur.

Respecte a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia relativa a la nostra política de protecció de dades personals es pot posar en contacte amb nosaltres adreçant­‐se a la nostra adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Modificació d’aquesta política de protecció de dades

El responsable del lloc web es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar­‐la a futures novetats legislatives o jurisprudencials així com a noves pràctiques, informant prèviament els usuaris dels canvis que es produeixin.