Memòria 2015 de la Fundació Sant Hospital, aprovada per Junta de Patronat en data 13 de juny de 2016.